Pozadí

Oddlužení Jihlava

Nestačíte splácet své dluhy?

Hrozí vám exekuce?

Nacházíte se v exekuci?

Oddlužíme i vás!

Podmínky pro oddlužení!

01.

Konec 30% vstupní bariéry v oddlužení

02.

Při splacení 60 % dluhů budete oddluženi již za 3 roky

03.

Žádná zdlouhavá administrace

04.

Oddlužení důchodců za 3 roky

05.

Výše úroků, smluvnínch pokut a jiných sankcí se uspokojí pouze do výše jistiny

Co je oddlužení

Oddlužení je způsob řešení dlužníkova úpadku. Velice často je nazýváno jako osobní bankrot. Dlužník se ocitá v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Oddlužení je jediný zákonný způsob, jak se efektivně zbavit svých dluhů a neschopnosti tyto dluhy splácet.

Vstup do oddlužení přináší dlužníkovi další významné výhody, a to:

  • pohledávky věřitelů nemohou být uplatněny žalobou
  • exekuci na majetek dlužníka již nelze provést
  • celkový dluh se již dále nenavyšuje

Konečně nejvýznamnější výhodou oddlužení je, že po skončení oddlužení soud promine dlužníkovi zbytek dluhů. Pokud tedy dlužník splní podmínky pro oddlužení, soud ho osvobodí od placení zbývajících dluhů a dlužník se tak může vrátit zpět do normálního ekonomického života. Po osvobození od placení zbývajících dluhů tak nejenže dlužník již nemusí svým věřitelům platit, ale veškeré exekuce jsou ukončeny.

Pozadí 2

Jak na oddlužení

Jaké jsou způsoby oddlužení?
Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
Kdy mohu návrh na oddlužení podat?
Žádat o oddlužení je možné v podstatě kdykoliv. Novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019 padla 30% vstupní bariéra pro oddlužení. Jedinou podmínkou je, že dlužník po dobu oddlužení neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
Jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení?
Dlužník nesmí návrhem na povolení oddlužení sledovat nepoctivý záměr a zároveň musí prokázat, že bude schopen splácet v plné výši alespoň tolik, kolik činí odměna insolvenčního správce (2.178,- Kč měsíčně)
Může do oddlužení i fyzická osoba – podnikatel?
Ano, do oddlužení může i fyzická osoba – podnikatel.
Jaké jsou výhody oddlužení?
Splnění oddlužení má pro dlužníka zásadní význam. Pokud totiž dlužník splní podmínky pro oddlužení, soud ho osvobodí od placení zbývajících dluhů.
Jak podat žádost o oddlužení?
Podle insolvenčního zákona může být návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem sepsán a za dlužníka podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou. V tomto případě bude návrh sepsán a za dlužníkem podán naší advokátní kanceláří, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Chcete-li tedy podat žádost o oddlužení, kontaktujte nás a my už vše ostatní vyřídíme za vás.
Veškeré návrhy a podání připravují vyškolení právníci.
Kdy bude oddlužení splněno?
Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže:
  • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Kolik stojí podání návrhu na oddlužení?
Cena za vypracování a podání insolvenčního návrhu je stanovena zákonem na částku 4.000,- Kč bez DPH pro jednotlivce a v případě manželů na částku 6.000,- Kč bez DPH za oba manžele. Podání insolvenčního návrhu je osvobozeno od placení soudních poplatků. Jsme si vědomi, že i tato částka může představovat bariéru pro vstup do oddlužení, a proto není třeba uvedenou odměnu hradit předem a tato bude přihlášena do insolvenčního řízení a uhrazena z vašich splátek. Na podání návrhu na oddlužení proto nepotřebujete ani korunu.

Co budu potřebovat

Dokumenty prokazující existenci alespoň 2 dluhů

Ikona šipky

Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců

Ikona šipky

Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících

Ikona šipky

Seznam majetku (na papír nebo v dokumentu)

Ikona šipky

Výpis z rejstříku trestů

Ikona šipky

Rodný list dítěte (dětí)

Ikona šipky

Rozsudek o vyživovací povinnosti

Ikona šipky

Plná moc

Ikona šipky

Oddací list

Ikona šipky

Prohlášení manželů

Ikona šipky
Pozadí 3

O nás

Veškeré poskytované služby zajišťuje Advokátní kancelář HOMOLKA, která je dle insolvenčního zákona oprávněna k podávání návrhů na oddlužení. Veškerou agendu zpracovávají zkušení právníci, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti insolvencí.
Advokátní kancelář HOMOLKA je českou advokátní kanceláří sídlící v centru krajského města Jihlavy působící již od roku 1992. V rámci poskytování služeb se snažíme o maximální individuální přístup. V případě zájmu jsme tak schopni rovněž posoudit kvalitu pohledávek věřitelů, jako např. zda je či není pohledávka promlčena, zda má věřitel nárok na uplatňovanou smluvní pokutu, zda se jedná o vykonatelnou pohledávku apod., čímž může dlužník ušetřit nemalé finanční prostředky.

Logo Advokátní kancelář Homolka

Portál oddluzeni-jihlava.cz je provozován Advokátní kanceláří HOMOLKA.

Kontaktujte nás

+420 773 977 578
homolkaml@akhomolka.cz

Mgr. Jaroslav Homolka
Palackého 5001/1, 586 01 Jihlava

Ev. č. ČAK 13691
IČ 76070441
ID datové schránky: j3qhh9c